WhatsApp Diandra voor vragen

Privacy statement

Inleiding

Dit Privacy Statement van Holding T2 Detachering en aan haar gelieerde ondernemingen (T2 IT Detachering) is van toepassing op al onze activiteiten. Wij respecteren de privacy van alle personen die in contact komen met ons.
Daarom zorgen wij ervoor dat de persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk behandeld en verwerkt wordt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor de uitvoering van haar missie: het bemiddelen van ICT-professionals, verwerkt T2 IT Detachering persoonsgegevens. Al onze verwerkingsactiviteiten zijn hierop gericht. Zonder deze (persoons) gegevens kunnen wij onze missie niet realiseren en onze dienstverlening niet uitvoeren.

Rechten

Voordat verder ingaan wordt op de gegevensverwerking, willen wij u eerst wijzen op uw rechten: Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om “vergeten” te worden. U mag uw toestemming intrekken. U kunt ons verzoeken via info@t2.nl om uw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
Het recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
Het recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
Het recht op data portabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: u heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Verwerking

Dit Privacy Statement gaat in op de verwerking van gegevens t.b.v. de volgende twee voorkomende situaties:

 • gegevens die T2 IT Detachering verwerkt van freelancers en potentieel tijdelijke werknemers en werknemers van Derden (paragraaf 1);
 • gegevens die T2 IT Detachering verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële)opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (paragraaf 2).

1. Gegevens die T2 verwerkt van freelancers en potentieel tijdelijke werknemers en werknemers van derden.
Voor de uitvoering van haar missie: het bemiddelen van o.a. ICT-professionals, verwerkt T2 IT Detachering persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan T2 IT Detachering beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan T2 IT Detachering heeft verstrekt, te weten:

 • a. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 • b. om met u een tijdelijke- werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, contract, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
 • c. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
 • d. om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • e. om onze re-integratie verplichtingen na te komen waar het betreft tijdelijke werknemers;
 • f. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens T2 IT Detachering aanbiedingen te kunnen doen;
 • g. om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • h. om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde  identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail, via een “online portaal”, via onze website, via onze online CRM applicatie of via een ander medium aan ons toestuurt.
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

T2 IT Detachering verwerkt onder meer de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning en aanvullende gegevens die te maken hebben met een eventuele screening.

T2 IT Detachering kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan T2 IT Detachering uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan T2 IT Detachering uw profiel of CV, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen.
T2 IT Detachering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

2. Gegevens die T2 IT Detachering verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële)opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven.
Persoonsgegevens die T2 IT Detachering van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • a. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • b. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • c. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • d. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • e. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

T2 IT Detachering verwerkt onder meer de volgende gegevens:

 • (zakelijke) NAW -gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

T2 IT Detachering kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. T2 IT Detachering kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan T2 IT Detachering uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan T2 IT  Detachering uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken.

T2 IT Detachering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

T2 IT Detachering spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van T2 IT Detachering, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. T2 IT Detachering kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment via email: info@t2.nl, dan wel per brief: (T2 IT Detachering, Fokkerlaan 23, 1185 JA Amstelveen) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Verwerkers van gegevens van T2 IT Detachering

Met alle partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomsten af. Daarmee zorgen wij ervoor dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop T2 IT Detachering, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e- mail kenbaar aan info@t2.nl, dan wel per brief (T2 IT Detachering, Fokkerlaan 23, 1185 JA Amstelveen).

Aanpassen Privacy Statement

T2 IT Detachering kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar Privacy Statement is altijd via de T2 IT Detachering internetsite te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van voornoemd Privacy Statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit Privacy Statement.